LJP sniedz atzinumu par ES Struktūrfondu un Kohēzijas fondu programmu

Sadaļa

LJP sniegusi atzinumu Finanšu ministrijai par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas perioda darbības programmu.

LJP aicina programmā iekļaut atsauci uz Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam, kā arī precizēt pasākumus jauniešu nodarbinātības un emocionālās labklājības veicināšanai un pilsoniskās izglītības, pārstāvniecības nostiprināšanas, jaunu līdzdalības metožu un rīku izstrādei un pilsoniskās sabiedrības pārstāvniecības organizāciju kapacitātes stiprināšanai.

Atbalstītāji

Aktuāli