LJP sniedz atzinumu par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm

Sadaļa
.

Pēc Pārresoru koordinācijas centra iebildumiem Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) plānots Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2021. - 2027. gadam kā sākotnēji plānots apvienot ar Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027.gadam.

Kā skaidro IZM - ir apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma un ir iespējams izstrādāt un Ministru kabinetā apstiprināt atsevišķu Jaunatnes politikas īstenošanas plānu vairāku gadu periodam, un nav draudu, ka jaunatnes politikas daļas integrēšana kopējās pamatnostādnēs radītu riskus jaunatnes jomas finansējumam. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijā ir apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma, kurā ir iekļauts tikai valsts budžeta programmas 21.00.00 ietvaros plānotie pasākumi. Šo dokumentu apstiprina Izglītības un zinātnes ministrs un tā ir izstrādāta uz trim gadiem, ko IZM plāno katru gadu pagarināt par vienu gadu. 

Savukārt Jaunatnes politikas pamatnostādnes un Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2021. -2027. gadam vēl ir izstrādes procesā. Jaunatnes politikas īstenošanas plāns ietver ne tikai Jaunatnes politikas valsts programmas budžeta ietvaros īstenojamos pasākumus, bet arī citu ministriju un valsts iestāžu, kā arī pašvaldību kompetencē īstenojamus pasākumus un struktūrfondu finansējumu, lai sasniegtu pamatnostādnēs izvirzīto mērķu un politikas rezultātu sasniegšanu attiecībā uz jaunatnes politiku. Šo dokumentu apstiprinās Ministru kabinets. 

Šo dokumentu hierarhija ir:

1) Pamatnostādnes (Jaunatnes politikas pamatnostādnes vai Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs) uz 7 gadiem;

2) Jaunatnes politikas īstenošanas plāns (IZM + citi resori) uz 3 gadiem;

3) Jaunatnes politikas valsts programma (budžeta programmas 21.00.00 ietvaros plānotie pasākumi) uz 3 gadiem.

LJP uzskata, ka apvienojot abas pamatnostādnes svarīgi, lai Jaunatnes politikas plāns 2021. - 2023. gadam tiek apstiprināts jau šogad, tā kā LM Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027.gadam ir vēl pieņemšanā. Tas arī vienīgais negatīvais arguments apvienošanas gadījumā. Ļoti būtiski, ka pamatnostādnēs tiek iekļauts tas, kas ir jau Jaunatnes politikas pamatnostādnēs iestrādāts. Jāņem vēra, ka apvienojot pamatnostādnes, ir jāuzstāj uz vēl lielāku finansējumu Jaunatnes politikas valsts programmai nākamajos gados, jo atbalsta pasākumi būs paredzēti gan bērniem, gan jauniešiem.

 

 

[1] Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumi Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” (12.punkts)

[2] Ministru kabineta 2020. gada 4. martā rīkojums Nr. 95 “Par nozaru politiku pamatnostādnēm 2021.-2027. gada plānošanas periodam; https://likumi.lv/ta/id/313037-par-nozaru-politiku-pamatnostadnem-2021-2027-gada-planosanas-periodam

Atbalstītāji

Aktuāli