LJP pozīcija par vienlīdzību

Visiem cilvēkiem ir jārada iespējas realizēt sevi neskatoties uz to rases, etniskās piederības, reliģiskiem uzskatiem, vecuma, dzimuma, seksuālās orientācijas, politikās pārliecības vai piederības politiskajai partijai, ģimenes statusa, izglītības un ienākumu līmeņa un jebkāda veida invaliditātes vai traucējumiem un jānodrošina vienādas tiesības, neatkarīgi no cilvēka profila. Jebkuram cilvēkam jābūt brīvam no diskriminācijas un jāvar īstenot savas vajadzības un vēlmes.

Efektīvai daudzveidīgu integrācijas pasākumu īstenošanai un integrācijai ir jāiesaista jauniešu NVO un NVO, kas strādā ar jauniešiem.

LJP tiek piemērota nulles tolerances pieeja jebkāda veida diskriminācijai un vardarbībai jauniešu vidū Latvijā.

Pieņemta 08.11.2020

Aktuāli