Meklēt izmantojot virsrakstu
Datuma sākumpunkts
datuma beigu punkts

Atdalīt ar komatu

Projekts LJP 3.0

Projekta "LJP 3.0" mērķis ir 24 mēnešu laikā no 2020. gada septembra organizēt aktivitātes jaunatnes NVO nozīmes stiprināšanai Latvijas sabiedrībā. Projekta ietvaros paredzētas tādas aktivitātes kā: mediju kampaņa, jaunatnes organizāciju atpazīstamības un publiskā tēla veicināšanai; interešu aizstāvības aktivitātes, panākot labvēlīgu darbības vidi... Lasīt vairāk

"LJP - Youth Voice Matters!"

Projekta mērķi: palielināt krieviski runājošo jauniešu un jaunatnes organizāciju pārstāvniecību Latvijas jaunatnes politikas attīstībā, veicināt piedalīšanos lēmumu pieņemšanā par jauniešiem aktuāliem jautājumiem; pamanīt iespējas, kas var palīdzēt integrēt krievvalodīgo jauniešu organizācijas un viņu jauniešus LJP tīklā, lai kopīgi aizstāvētu jaun... Lasīt vairāk

LJP darbības nodrošināšana 2019-2020

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt LJP darbību un pārstāvēt jauniešu un jaunatnes organzāciju intereses. Projekta tiešais mērķis ir uzlabot jauniešu vecumā no 13 līdz 25 gadiem dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, nodrošinot LJP darbību atbilstoši visām... Lasīt vairāk

ERASMUS+ PROJEKTs “YOUTH.INFO: FUTURE YOUTH INFORMATION TOOLBOX”

Latvijas Jaunatnes padomes 2017. gada septembrī uzsākusi īstenot Erasmus+ projektu “Youth.Info: Future Youth Information Toolbox”. Nākamo divu gadu laikā 9 partneri no 8 dažādām valstīm sadarbosies, lai paaugstinātu jauniešu informācijas pakalpojumu kvalitāti un izplatību. Projekta partneri: Creativitas, Lietuva ERYICA, Luksemburga Åbo Akademi Univ... Lasīt vairāk

Līdzdarbības līgums Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu

2017.gada jūnijā tika parakstīts līdzdarbības līgums ar Izglītības un zinātnes ministriju. Līguma kopējā summa 16400.00 eur un noslēgts līdz 2018.gada 31.decembrim. Līguma ietvaros LJP īstenos sekojošus pasākumus: - vismaz divus strukturētā dialoga popularizēšanas pasākumus; - ne retāk kā reizi divos mēnešos sniedz informāciju masu medijiem par str... Lasīt vairāk

Aktualitātes projektā Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā

Pārskata periods: 2017.gada 1.ceturksnis 1. LJP aktīvi līdzdarbojās jaunatnes politikas attīstībā Latvijā un jauniešu interešu aizstāvībā, regulāri piedaloties ar jaunatnes jomu saistītās konsultatīvajās padomēs, komitejās, komisijās, darba grupās, politikas plānošanas procesos, sniedzot konsultācijas un organizējot pasākumus jauniešu tiešas līdzda... Lasīt vairāk

Strukturētā dialoga īstenošana Latvijā 2017-2018

2017.gadā biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP) noslēdza granta līgumu ar Eiropas Komisiju par projekta īstenošanu 2017. un 2018.gadā. Projekta mērķis ir veicināt Strukturētā dialoga nacionālās darba grupas darbību, veicināt jauniešu izpratni par Strukturēto dialogu un sekmēt jauniešu līdzdalību, it īpaši to jauniešu, kuri iepriekš nav piedalī... Lasīt vairāk

Interešu aizstāvība jaunatnes politikas jomā

Projekta mērķis ir īstenot interešu aizstāvības darbību jaunatnes politikas jomā, sekmējot pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un veicinot NVO interešu aizstāvības darbības neatkarību no publiskās pārvaldes nozares pārraugošās ministrijas ietekmes. Projekta mērķa grupa ir LJP dalīborganizācijas (šobrīd 34), jaunatnes darbinieki un jaunatnes l... Lasīt vairāk

„Baltic youth research(ers) up-graded: long term impact on youth field“

Projekta galvenā tēma ir Jauniešu migrācija (gan iekšējā, gan ārējā) un projektā liels uzsvars tiek likts uz organizāciju, valsts institūciju un jaunatnes jomas pētnieku ciešu sadarbību. Projekta laikā tiks sagatavota vienota metodoloģija dažādu jomu politiku efektivitātes izvērtēšanai (pasākumi, indikatori, sasniedzamie rezultāti, mērķa grupas vaj... Lasīt vairāk

Projekta "Latvijas Jaunatnes padomes darbības stiprināšana "LJP 2.0"" aktualitātes 2015.gada septembris - decembris

Projekta mērķis ir panākt LJP ilgtspējīgu attīstību, kas ļautu tai reprezentatīvi, regulāri un ilglaicīgi darboties savu mērķu un uzdevumu izpildei, nodrošinot jaunatnes NVO un jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas ieviešanā Latvijā, jaunatnes NVO interešu aizstāvību un jauniešu viedokļu paušanu politikas veidošanas procesos.Darbības programma ti... Lasīt vairāk

Aktuāli