LJP pozīcija par brīvprātīgo darbu

Sabiedrībai un jauniešiem jādod iespēja brīvprātīgi palīdzēt sabiedrības labklājības celšanā. Brīvprātīgais darbs sabiedrībā veicina cilvēktiesības un vienlīdzību, cieņu un kultūru, iespēju līdzdarboties un sniegt ieguldījumu kopēju mērķu sasniegšanā. Brīvprātīgais darbs ir pilsoniskās sabiedrības attīstības pamatā. Individuāli brīvprātīgais darbs veicina brīvprātīgā zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstību, brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Jāveicina brīvprātīgā darba prestižs, novērtējums un ieguldījums, jo īpaši tas, kurš notiek jaunatnes NVO.

Pieņemta 08.11.2020

Aktuāli