LJP pozīcija par nepieciešamajiem grozījumiem “Jaunatnes likumā”

Atbalstīt grozījumus “Jaunatnes likumā”:

1. Rosināt izmaiņas 1. pantā un izteikt šādā redakcijā:

“Likuma mērķis ir uzlabot jauniešu — personu vecumā no 13 līdz 30 gadiem — dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni.”

 

2. Rosināt izmaiņas 5. panta 2. daļā un izteikt šādā redakcijā:

“(2) Pašvaldībai, veidojot institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni, ir pienākums:

1) noteikt par darbu ar jaunatni atbildīgo pašvaldības institūciju;

2) pieņemt darbā jaunatnes lietu speciālistu — personu, kas plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni;

3) izveidot jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kas veicina pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā;

4) izveidot jauniešu centru, kura mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;

5) izveidot jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni;

6) un paredzēt citu kārtību, kādā veicams darbs ar jaunatni.”

 

3. Rosināt izmaiņas 7. panta 2. daļā un izteikt šādā redakcijā:

“7. pants. Jauniešu līdzdalība jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā

Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā:

2) darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs, ja tādas izglītības iestādēs ir izveidotas;”

 

4. Rosināt izmaiņas 12. panta 4. daļas 4. punktā, svītrojot no konkrētā kritēriju saraksta “jaunatnes organizācija ir sabiedriskā labuma organizācija”.

 

Atbalstīt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 265 “Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums”:

5. Veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 265 “Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums” un izteikt 1.6. punktu šādā redakcijā:

“6. Padomes sastāvā ir:

6.1. Iekšlietu ministrijas pārstāvis;

6.2. Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis;

6.3. Kultūras ministrijas pārstāvis;

6.4. Labklājības ministrijas pārstāvis;

6.5. Veselības ministrijas pārstāvis;

6.6. Aizsardzības ministrijas pārstāvis;

6.7. Ārlietu ministrijas pārstāvis;

6.8. Tieslietu ministrijas pārstāvis;

6.9. Finanšu ministrijas pārstāvis;

6.10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

6.11. Zemkopības ministrijas pārstāvis;

6.12. Satiksmes ministrijas pārstāvis;

6.13. Ekonomikas ministrijas pārstāvis;

6.14. biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" pārstāvis;

6.15. biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” pārstāvis;

6.16. Valsts izglītības satura centra pārstāvis;

6.17. biedrības "Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība" pārstāvis;

6.18. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvis;

6.19. biedrības “Latvijas Studentu apvienība” pārstāvis;

6.19. četri tādu jaunatnes organizāciju pārstāvji, kas iekļautas jaunatnes organizāciju sarakstā un kuru kopējais biedru skaits nav mazāks par 200;

6.20. astoņi tādu jaunatnes organizāciju pārstāvji, kas iekļautas jaunatnes organizāciju sarakstā un kuru kopējais biedru skaits ir mazāks par 200.”

 

6. Veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 265 “Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums” un izteikt 2. 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Šo noteikumu 6.19. un 6.20. apakšpunktā minēto pārstāvju izvirzīšanu dalībai padomē konkursa kārtībā organizē Izglītības un zinātnes ministrija. Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā un apstiprina konkursa nolikumu, kā arī izveido konkursa komisiju. “

 

Atbalstīt grozījumus “Brīvprātīgā darba likumā”:

7. Rosināt izmaiņas 4. panta 2. daļā un izteikt šādā redakcijā:

“(2) Personas vecumā līdz 18 gadiem ir tiesīgas veikt brīvprātīgo darbu, ja viņa likumiskais pārstāvis devis rakstveida piekrišanu.”

 

8. Rosināt izmaiņas 4. panta 3. daļā un izteikt šādā redakcijā:

“(3) Nepilngadīga persona no mācībām brīvajā laikā vai ar atbildīgās personas par mācību procesu atļauju veic tās vecumam, drošībai, veselībai un tikumībai nekaitīgu brīvprātīgo darbu, kas veicina zināšanu, prasmju, iemaņu un saskarsmes attīstību.”

 

Pieņemta 2015-08-21

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli